Systematiskt kvalitetsarbete på Regnbågens Förskola 
Regnbågens förskola drivs i privat regi och och följer skollagen, läroplanen (Lpfö18) samt förskolans övriga styrdokument på samma sätt som kommunala förskolor.

Inför varje läsår tar arbetslagen tillsammans med rektor fram en likabehandlingsplan mot    diskriminering och kränkande behandling som följs upp kontinuerligt under läsåret.


Pedagogisk dokumentation
Varje barns utveckling dokumenteras i Prionapp som barnets föräldrar kan följa i appen. Utbildningen dokumenteras kontinuerligt och systematiskt i Microsoft Teams och sammanställs i slutet av varje läsår i en kvalitetsredovisning som används som grund för kommande läsårs systematiska kvalitetsarbete.